A Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK)

A Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) az Egyetem hallgatóinak a Felsőoktatási törvény (Ftv.) alapján a felsőoktatási intézmény részeként létrehozott, demokratikus elven működő érdekképviseleti szervezete, amely kizárólagosan gyakorolja a hallgatói jogviszonyból eredő kollektív hallgatói jogokat, illetve a jogszabályokban, egyetemi, kari szabályzatokban, határozatokban ráruházott hatásköröket. A HÖK tevékenysége a hallgatókat érintő minden kérdésre kiterjed.

A hallgatói önkormányzatnak az Egyetem minden beiratkozott hallgatója tagja. A HÖK dönt saját működéséről, működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről. Megválasztja tisztségviselőit, mely választás során minden hallgató választó, illetve választható. A HÖK jogait az Alapszabályában rögzített módon gyakorolja, ez határozza meg a HÖK működésének a rendjét. Feladatát az intézményi, városi, regionális és országos szintű döntés-előkészítő és döntéshozó testületekben látja el. Gondoskodik a delegálásról, érdekképviseletről, -érvényesítésről, ha az Ftv. vagy más jogszabály, továbbá az Egyetem SzMSz-e, illetve kari és egyéb szervezeti egysége szerint a hallgatói részvételt biztosítani kell. A HÖK elsődlegesen a hallgatók érdekeit előtérbe helyezve javaslatokat tesz, egyetértési jogot gyakorol az SzMSz elfogadásakor és módosításakor, az Ftv., ill. a hatályos határozatok, kormányrendeletek keretein belül biztosított körökben. Részt vesz a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében, a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében. Közreműködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai, szabadidő-kulturális, sport- és hallgatói célokra biztosított tárgyi, infrastrukturális valamint pénzeszközök felhasználásakor.

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának képviselete két szinten szerveződik, egyetemi és kari szinten.

A HÖK egyetemi szintű szervezeti egysége az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK). Az EHÖK gyakorol képviseleti, döntési, egyetértési, véleménynyilvánítási, eljárási jogot mindazon esetekben, amikor a hallgató egyetemi polgárként érintett.

A HÖK kari szintű szervezeti egysége a kari Hallgatói Önkormányzat (kari HÖK). A kari HÖK gyakorol képviseleti, döntési, egyetértési, véleménynyilvánítási, eljárási jogot mindazon esetekben, amikor a hallgató az adott karra beiratkozott hallgatóként érintett.

A HÖK Ellenőrző Bizottsága az EHÖK, illetve annak bizottságai, valamint a kari HÖK-ök és bizottságaik munkájának törvényességi felügyeletére létrehozott kéttagú választott testület.

 

A HÖK saját honlapot üzemeltet, és karonként levelező listákat hozott létre a hallgatósággal történő hatékonyabb kommunikáció elősegítése érdekében. A honlapon minden, a hallgatókat érintő fontos és aktuális kérdés megtalálható.

A HÖK honlapjának címe: http://hok.nyme.hu

A HÖK e-mail címe: hok@nyme.hu